MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY ELEKTRİK ÜRÜNLERİ A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

I Politika’nın Amacı ve Kapsamı

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”), Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş.’nin (“Şirket”) operasyonları kapsamında gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetleri ve bu faaliyetler kapsamında temel aldığı kurallar ve prensipler bütünü hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Bu Politika, Şirket çalışanları dışında Şirket tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişileri kapsamaktadır. Tüzel kişiler ve tüzel kişiliğe ait bilgiler Politika kapsamında yer almamaktadır.

II Politika’da Yer Alan Tanımlar

Bu Politika’da yer alan tanımlar aşağıda belirtilen şekilde kullanılmaktadır. Burada belirtilmeyen tanımların, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu Kanun kapsamında oluşturulan ikincil düzenlemelerde tanımlandıkları haliyle kullanıldıkları kabul edilecektir.

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Çalışan: Şirket çalışanı.

İlgili Kişi / Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Kanun: 24/3/2016 tarihli ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

III Yürürlük ve Güncelleme

Bu Politika [19.01.2024] tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Şirket Politika’yı mevzuat güncellemeleri başta olmak üzere gerekli gördüğü zamanlarda internet sitesi üzerinden en güncel versiyonu yayınlayarak güncelleme hakkına sahiptir. Bu nedenle ilgili kişilerin Politika hakkında bilgi almak istedikleri zaman internet sitesine girerek Politika’nın en güncel versiyonunu kontrol etmeleri gerekmektedir.

IV Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri Kapsamında Veri Sorumlusu

Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş, Kanun kapsamında, Şirket operasyonlarını ve faaliyetlerini yürütürken işlediği kişisel verilere ilişkin, veri işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirlemektedir. Bu kapsamda Şirket, kişisel verileri hangi amaçlarla ve nasıl işlediğine ilişkin, kişisel veri topladığı kanallarda ilgili kişileri aydınlatarak bilgilendirme yapmaktadır.

Benzer şekilde Şirket, söz konusu kişisel verilerin işlendiği veri kayıt sisteminin kurulması ve yönetilmesinden de sorumludur. Dolayısıyla Şirket, Kanun kapsamında işlediği kişisel verilerin birçoğu açısından veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.

Şirket, bazı durumlarda, kişisel veri işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirlemez; başka bir şirketin talimatları ile kişisel verileri işleyebilir. Bu durumda Şirket, Kanun kapsamında veri işleyen olarak hareket etmekte olup; bu Politika yalnızca Şirket’in veri sorumlusu olarak hareket ettiği kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin olarak ilgili kişileri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

V Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri ve Amaçları

1 Kurumsal İletişim Kanalları Vasıtasıyla Kişisel Verilerin İşlenmesi

 1. a) Çağrı Merkezi Vasıtasıyla Kişisel Verilerin İşlenmesi

  Şirket, çağrı merkezi üzerinden iletişim kurduğu kişilerin, ad soyad, cep telefonu, telefon numarası, adres, arama tarihi, bayi-satış noktası, talep şikâyet bilgileri, anket cevapları, ses kaydı şeklindeki kişisel verilerini toplamaktadır.

  Söz konusu kişisel veriler, talep ve şikayetlerin takibi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, satış sonrası destek süreçlerinin planlanması ve icrası, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerden yararlanılabilmesinin sağlanması, Şirket ile iletişime geçilen konu hakkında takiplerin/geri dönüşlerin yapılabilmesi, iş faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla; sözleşmenin kurulması veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ile Şirket’in meşru menfaatleri hukuki sebeplerine dayalı olarak elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.

  Kişisel verileriniz, müşteri talep ve şikayetlerinin sonuçlandırılabilmesi amaçlarıyla bayi ve yetkili servislerle; müşteri memnuniyet anketlerinin yapılabilmesi, çağrı merkezi hizmeti alınabilmesi ve çağrı merkezi süreçlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla çağrı merkezi hizmeti alınan tedarikçi firma ile paylaşılmaktadır.

 1. b) Sosyal Medya ve Diğer Çevrimiçi Mecralar Vasıtasıyla Kişisel Verilerin İşlenmesi

  Şirket, sosyal medya ve diğer çevrimiçi mecralarda yapılan paylaşımlar, Şirket’e yöneltilen talep ve şikayetler doğrultusunda ad soyad, telefon, adres, e-posta adresi, mesaj kapsamında sağlanan bilgileri işlemektedir. Söz konusu kişisel veriler, talep ve şikayetlerin takibi, görüş-öneri ve teşekkür bildirimlerinin alınabilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi, marka takibi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ile Şirket’in meşru menfaatleri hukuki sebeplerine dayalı olarak elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.

  Kişisel verileriniz, müşteri talep ve şikayetlerinin sonuçlandırılabilmesi amaçlarıyla bayi, yetkili servis, ajans ve satış noktalarıyla; çağrı merkezi hizmeti alınabilmesi ve çağrı merkezi süreçlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla çağrı merkezi hizmeti alınan tedarikçi firma ile paylaşılmaktadır.

 1. c) İnternet Siteleri Vasıtasıyla Kişisel Verilerin İşlenmesi

  Şirket internet sitelerinde yer alan iletişim formları vasıtasıyla bazı kişisel verileriniz işlenmektedir.

  Bu kişisel veriler, ad soyad, telefon numarası, il, ilçe, e-posta adresi, talebe ilişkin bilgiler ve iletişim formunda yer alan mesaj kapsamında Şirket’e sağlanan bilgilerdir. Söz konusu kişisel veriler, talep ve şikayetlerin takibi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, satış sonrası destek süreçlerinin planlanması ve icrası, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerden yararlanılabilmesinin sağlanması, Şirket ile iletişime geçilen konu hakkında takiplerin/geri dönüşlerin yapılabilmesi, iş faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi amaçlarıyla; sözleşmenin kurulması veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ile Şirket’in meşru menfaatleri hukuki sebeplerine dayalı olarak elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.

  Bununla birlikte internet sitelerimizde çerezler (cookie) kullanılmaktadır. Bu çerezler, ziyaretçinin sayfalar arasında gezinebilmesini, ziyaretçi tercihlerini hatırlama ve sonraki ziyaretlerde kullanıcı deneyiminin geliştirilebilmesi amaçlarıyla kullanılmaktadır. Kullanılan çerezlerin neler olduğuna ilişkin detaylı bilgiler için ilgili sitenin Çerez Politikasına göz atılması önerilmektedir.

  Bazı internet sitelerimizde iş başvurusu, yetkili bayi ve servis başvurusu için bilgi toplanan kısımlar da yer almaktadır. Bu alanlarla ilgili olarak:

2 Ürün ve Hizmetler Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi

 1. a) Keşfetteam Vasıtasıyla Kişisel Verilerin İşlenmesi

  Şirket, Keşfetteam adı altında bir keşif süreci hizmeti sağlarken, bazı kişisel verileri işleyebilmektedir. Bu kişisel veriler, ad soyad, cep telefonu, telefon numarası, adres ve adrese ilişkin koordinat bilgisi, keşif yapılan mekânın fiziksel bilgileri ile fotoğrafları, keşif sürecinde alınan notlardır. Söz konusu kişisel veriler, iş faaliyetlerinin takibi ve denetimi, kişinin beklentileri ve mekânın ihtiyaçlarına uygun ürünlerin belirlenebilmesi ve önerilebilmesi adına keşif hizmet sürecinin yürütülebilmesi, talep ve şikayetlerin takibi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Şirket ile iletişime geçilen konu hakkında takiplerin/geri dönüşlerin yapılabilmesi, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ile Şirket’in meşru menfaatleri hukuki sebeplerine dayalı olarak Keşfetteam mobil uygulaması, internet siteleri, e-mail ve çağrı merkezi kanalları vasıtasıyla elektronik ortamda otomatik olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

  Kişisel verileriniz, Keşfetteam hizmetinin verilebilmesi, iş faaliyetlerinin takibi ve denetimi, hak ediş süreçlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla bayi ve satış noktalarıyla; çağrı merkezi hizmeti alınabilmesi ve memnuniyet anketlerinin yapılabilmesi amaçlarıyla çağrı merkezi hizmeti alınan tedarikçi firma ile paylaşılmaktadır.

 1. b) MELCloud Vasıtasıyla Kişisel Verilerin İşlenmesi

  Şirket MELCloud hizmeti kapsamında ana kullanıcıların ad soyad, cinsiyet, adres, telefon numarası, cep telefonu numarası, e-posta adresi, şifre, kullanılan ürünün MAC adresi, seri numarası, LAN ve WAN IP adresleri, misafir kullanıcı erişim kayıtları ve e-posta adresi, ürün ayarları hakkında bilgiler ve verilen talimat bilgilerini işleyecektir. Söz konusu kişisel veriler, hizmetlerle ilgili izleme, kontrol ve destek ve satış sonrası hizmetlerin sağlanması, hizmetlerin ve ürünlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla sözleşmenin kurulması ve ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması ile Şirket’in meşru menfaatleri hukuki sebeplerine dayalı (open new window)MELCloud.com internet sitesi, MELCloud WebApp vasıtasıyla kanalları vasıtasıyla elektronik ortamda otomatik olarak toplanmakta ve işlenmektedir. Bu kapsamda söz konusu kişisel veriler yine aynı amaçlarla Mitsubishi Electric grup şirketleri tarafından işlenmektedir. MELCloud’a ilişkin detaylı bilgileri (open new window)MELCloud.com internet sitesi ve MELCloud WebApp’te bulunan MELCloud Kullanım Şartları ve Koşulları’nda bulabilirsiniz.

 2. c) MSA Uygulaması Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi

  Şirket MSA Uygulaması kapsamında ad soyad, adres, telefon numarası, cep telefonu numarası, e-posta adresi bilgilerini işleyecektir. Söz konusu kişisel veriler, Şirket yetkili servisleri tarafından Mitsubishi Electric markalı cihazların montaj ve devreye alma hizmetlerinin yerine getirilmesi ve Şirket yetkili servisleri tarafından Mitsubishi Electric markalı cihazların bakım ve arıza giderim/tamir hizmetlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel veri işleme faaliyetinin gerekli olması ve sözleşmenin kurulması veya ifası hukuki sebeplerine dayalı olarak fiziki veya elektronik ortamda matbu veya dijital belge alımı-aktarımı suretiyle, kısmen otomatik veya veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollar ile işlenmektedir.

  Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla Şirket yetkili servisleri ile paylaşılacaktır.

3 Ziyaretçi Kişisel Verilerinin İşlenmesi

Şirket binasına, yerleşkesine ziyaretçi olarak gelinmesi halinde, bina ve tesis güvenliğinin sağlanması, ziyaretçilere dair kayıtların düzgün bir şekilde tutulabilmesi, suçun önlenmesi ve tespit edilebilmesi, gerektiği durumlarda yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilebilmesi için kişisel veri işleme faaliyetlerinde bulunulmaktadır.

Bu kişisel veri işleme faaliyetleri:

 • Binalarda yer alan kamera (CCTV) sistemi vasıtasıyla gerçekleştirilen izleme faaliyetleri kapsamında kamera kayıtlarının tutulması suretiyle,
 • Ziyaretçilerin internet erişiminin sağlanması kapsamında, internet erişim kayıtlarının tutulması suretiyle,
 • Ziyaretçilerin giriş çıkış kayıtlarının tutulması suretiyle,

gerçekleştirilmektedir.

 1. a) Kamera kayıtlarının tutulması

  Şirket tesislerinde kameralarla izleme faaliyeti gerçekleştirilmektedir. Kamera ile izleme yapılan alanlarda, izlemeye ilişkin uyarı levhaları ile ilgili kişiler bilgilendirilmektedir.

  Şirket aşağıdaki amaçlarla kamera ile izleme faaliyeti gerçekleştirmekte ve gerekli kayıtları tutmaktadır:

  • Suçun önlenmesi ve tespit edilmesine yardımcı olmak;
  • Suç işleyenler ve kamu düzenini bozanların belirlenmesini, tutuklanması ve yargılanmasını kolaylaştırmak;
  • Kamu güvenliği ile Şirket tesislerinin, binalarının güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmak;
  • Çalışanlara karşı disiplin soruşturmasının başlatılması ile sonuçlanabilecek eylemlerin belirlenmesine yardımcı olmak.

  Söz konusu kamera sistemi vasıtasıyla elektronik ortamda otomatik olarak kaydedilen görüntüler, kanıt olarak veya suçun araştırılması için elde daha uzun bir süre tutulması gerekmediği veya yasal mevzuat kapsamında gerekmediği sürece, altına alındığı tarihten itibaren 30 gün boyunca muhafaza edilecektir.

  Kamera görüntüleri, gerektiği durumlarda veya yasal bir talep olması halinde suçun önlenmesine ve tespit edilmesine yardımcı olmak, suç işleyenler ve kamu düzenini bozanların belirlenmesini, tutuklanmasını ve yargılanmasını kolaylaştırmak ve hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek amaçlarıyla yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecektir. Şirket içerisinde kameraların işletimine ilişkin sorumluluk, yönetimi ve kamera işletim sistemi ile ilgili diğer tüm konular CCTV Kullanım Politikası ile takip edilmektedir.

  Kamera kayıtlarının tutulması suretiyle kişisel verilerin işlenmesi, Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel veri işleme faaliyetinin gerekli olması, Şirket’in hukuki haklarını koruyabilmesi ve kullanabilmesi için kişisel veri işleme faaliyetinin gerçekleştirilmesi ve suçun önlenmesi ile güvenliğin sağlanmasında Şirket’in meşru menfaatinin bulunması hukuki sebeplerine dayanılarak gerçekleştirilmektedir.

 1. b) İnternet erişimi kayıtlarının tutulması

  Ziyaretçilerin Şirket internet ağına misafir kullanıcı olarak bağlanması söz konusu olduğunda bazı kişisel verileri işlenmektedir.

  Bu kişisel veriler, kişinin ad soyad, unvanı ile çalıştığı firma bilgisi, cep telefonu numarası ile internet kullanımı başlama ve bitiş zamanı, IP adresi, MAC adresi, ziyaret ettiği internet sayfaları ve log kayıtları şeklindeki internet erişim kayıtlarıdır. Bu bilgiler, yasal bir talep olması halinde hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması haricinde Şirket dışı herhangi bir üçüncü kişiye açıklanmamaktadır.

  Belirtilen kişisel veriler, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, gerektiği durumlarda veya yasal bir talep olması halinde yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, ziyaretçilere misafir kullanıcı olarak internet ağına erişim verilebilmesi ve bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

  İnternet erişim kayıtlarının tutulması ile kişisel veriler, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da kişisel veri işleme faaliyetinin açıkça öngörülmesi, İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik (Resmî Gazete Tarihi ve Sayısı: 11.04.2017, 30035) kapsamında hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ziyaretçi olarak tarafınıza internet erişimi sağlanarak tarafınıza bir erişim hakkı sağlanması hukuki sebeplerine dayalı olarak elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.

  Bu kapsamda işlenen kişisel veriler yasal süre olan iki yıl boyunca tutulmaktadır.

 1. c) Ziyaretçi giriş çıkış kayıtlarının tutulması

  Kişilerin ziyaretçi olarak Şirket’e gelmeleri durumunda bazı kişisel verileri işlenmektedir.

  Bu kişisel veriler, T.C. kimlik numarası, adı soyadı şeklindeki kimlik bilgileri, bina giriş çıkış saati, çalıştığı firma adı ve ziyaret edilen kişi şeklindeki ziyaret bilgileridir. Bu bilgiler, yasal bir talep olması halinde hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması haricinde Şirket dışı herhangi bir üçüncü kişiye açıklanmamaktadır.

  Belirtilen kişisel veriler, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, fiziksel mekân güvenliğinin temini, Şirket demirbaşlarının, çalışanlarının, yerleşke ve tesislerinin güvenliğinin temini, yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

  Ziyaretçi giriş çıkış kayıtlarının tutulması ile kişisel veriler, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve Şirket binaları ile çalışanlarının güvenliğinin sağlanmasında Şirket’in meşru menfaati olması hukuki sebeplerine dayalı olarak fiziki ortamda işlenmektedir.

4 İşe Alım Süreçlerinde Adayların Kişisel Verilerinin İşlenmesi

Aday olarak, yayınlamış olduğumuz bir ilana başvuruda bulunulması veya İŞKUR aday veri tabanı, kariyer siteleri gibi alanlara iş başvurusu için verilmiş bilgiler kapsamında işe alım süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla kişisel veri işlenebilmektedir.

Kişisel veriler, doğrudan sizin tarafınızdan (fiziken, e-posta yoluyla veya internet sitemizde yer alan başvuru alanları üzerinden) Şirket’imize iletilebildiği gibi, aday başvuruları kariyer siteleri, İŞKUR aday veri tabanı, işe alım süreçlerinde destek aldığımız iş ortaklarımız aracılığıyla elektronik veya fiziki ortamlarda Şirket’e iletilebilmektedir.

Bu kapsamda başvurulan pozisyona göre, başvuru anında ve işe alım görüşmelerinde, adı soyadı, cep telefonu ve telefon numarası, fotoğraf, geçmiş iş deneyimi bilgisi, öğrenim durumu, Şirket dışı tecrübe bilgisi, yabancı dil bilgisi, genel yetenek testi sonucu, kişilik envanteri sonucu, görüşme notları, askerlik durumu, cinsiyet, doğum tarihi, sahip olunan sertifikalar, ehliyet bilgisi, kullanabildiği bilgisayar programları, katılım gösterdiği seminer ve kurslar şeklinde aday tarafından özgeçmiş içerisinde yer verilen tüm bilgiler, ücret beklentisi, bir önceki işyerinden neden ayrıldığı bilgisi şeklinde iş görüşmelerinde aday tarafından verilen tüm kişisel veriler işlenmektedir.

Bazı pozisyonlarla ilgili işe alım süreçlerinde sadece adayın fiziki olarak işe uygun olup olmadığını değerlendirmek amacıyla sağlık bilgisi ve söz konusu pozisyonda çalışmasına yasal olarak engel bir durum olup olmadığının belirlenebilmesi amacıyla ceza mahkumiyeti/sabıka kaydı bilgileri işlenebilmektedir. Bu veriler, yalnızca belirtilen amaçlarla işlenmekte olup; başkaca amaçlarla kullanılmamaktadır.

Belirtilen kişisel veriler, çalışan adayı iş başvuru ve işe alım süreçlerinin yürütülebilmesi, çalışan adayına ilişkin referans araştırmalarının yürütülebilmesi, çalışan adaylarına ilişkin seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülebilmesi, çalışan adaylarına ilişkin genel yetenek testi, kişilik envanteri süreçlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

İşe alım süreçlerinde adayların kişisel verilerin işlenmesi, adayın başvuru hakkını kullanabilmesinin sağlanabilmesi ve Şirket’in faaliyetlerini devam ettirebilmesi için gerekli insan kaynaklarını oluşturmasında meşru menfaatinin bulunması hukuki sebeplerine dayanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu hukuki sebeplerin bulunmadığı hallerde, adayın kişisel veri işleme faaliyetine açık rıza göstermesi halinde “açık rıza” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel veri işlenmektedir.

5 Yetkili Servis ve Bayi Çalışanları ile Yetkililerin Kişisel Verilerinin İşlenmesi

Tüzel kişilere ait verilerin kişisel veri olarak kabul edilmemesi sebebiyle, bu veriler söz konusu Politika kapsamında yer almamaktadır. Ancak yetkili servis ve bayi ilişkisi kapsamında iş ortaklığı yaptığımız yetkili servis ve bayi çalışanları ile yetkililerinin kişisel verileri olağan operasyonel süreçlerimiz kapsamında işlenmektedir.

Yetkili servis bayi ve çalışanları ile yetkililerinin kişisel verileri, olağan operasyonel süreçlerin yürütülmesi kapsamında sözleşme ve teklif süreçlerinin yürütülmesi, bayi/yetkili servis başvurularının değerlendirilmesi, ürün ve hizmetlerin satış süreçlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, bayi ve yetkili servisler ile olan ilişkilerin yönetimi ve bu ilişkiler kapsamında iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, lojistik faaliyetlerin planlanması ve icrası, ürün ve hizmet üretim/operasyon süreçlerinin yürütülmesi, yetkili servis/bayi çalışanları için eğitimlerin planlanması ve icrası, organizasyon ve etkinlik yönetimi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, finansal risk süreçlerinin planlanması ve icrası, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin planlanması ve icrası, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, proje süreçlerinin planlanması, performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve takibi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, ithalat ve ihracat süreçlerinin yürütülmesi, ödeme ve tahsilat süreçlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, ürünlerin montaj-kurulum ve keşif süreçlerinin yürütülmesi, marka takibi süreçlerinin yürütülmesi, yetkili servis ve bayi süreçlerinin, iş faaliyetlerinin takibi ve denetlenmesi, Ancak yetkili servis ve bayi ilişkisi kapsamında iş ortaklığı yaptığımız yetkili servis ve bayi çalışanları ile yetkililerinin kişisel verileri olağan operasyonel süreçlerimiz kapsamında işlenmektedir., hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, hak ediş süreçlerinin yürütülmesi, denetim ve etik faaliyetlerin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Yetkili servis ve bayi olabilmek için Şirket’e yapılan başvurular kapsamında firma ortaklarının, yetkililerinin ve/veya çalışanlarının kişisel verileri işlenebilmektedir. Bu kapsamda Şirket’e sağlanan kişisel veriler, bayi ve yetkili servis başvurularının değerlendirilebilmesi ve bu başvurularla ilişkili seçme, değerlendirme süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla işlenmektedir. Aynı zamanda yetkili servis ve bayilerle sözleşme imzalanması süreçlerinin yürütülmesi kapsamında şirket imza sirkülerinde imza yetkililerine ait yer alan kişisel veriler de işlenmektedir.

Yetkili servis ve bayi çalışanları ile yetkililerinin kişisel verileri, sözleşmenin kurulması veya ifası, Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi kapsamında kişisel veri işleme faaliyetinin gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlenmesi ve Şirket’in yetkili servis ve bayi süreçleri kapsamında olağan operasyonel faaliyetlerin devam ettirmesinde meşru menfaati bulunması hukuki sebeplerine dayalı olarak elektronik ve fiziki ortamlarda işlenmektedir.

6 Tedarikçi ve İş Ortağı Çalışanları ile Yetkililerin Kişisel Verilerinin İşlenmesi

Tüzel kişilere ait verilerin kişisel veri olarak kabul edilmemesi sebebiyle, bu veriler söz konusu Politika kapsamında yer almamaktadır. Ancak mal ve hizmet tedariki kapsamında hizmet alınan tedarikçi şirketler ile Şirket faaliyetlerinin/operasyonlarının yürütülebilmesi için iş ortaklığı yaptığımız iş ortaklarının çalışanları ve yetkililerinin kişisel verileri olağan operasyonel süreçlerimiz kapsamında işlenmektedir.

Tedarikçi ve iş ortağı çalışanları ile yetkililerinin kişisel verileri, olağan operasyonel süreçlerin yürütülmesi kapsamında, iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, tedarikçi seçme, teklif ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, ürünlerin satış ve sevkiyat süreçlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerin planlanması ve icrası, piyasa araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası, ithalat ve ihracat süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, denetim ve etik faaliyetlerin yürütülmesi, finansal risk süreçlerinin planlanması ve icrası, iş faaliyetlerinin planlanması ve takibi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, iş süreçlerini yürütebilmek amacıyla iletişim kurulması amaçlarıyla işlenmektedir.

Tedarikçi ve iş ortakları ile sözleşme imzalanması süreçlerinin yürütülmesi kapsamında şirket imza sirkülerinde imza yetkililerine ait yer alan kişisel veriler de işlenmektedir.

Tedarikçi ve iş ortağı çalışanları ile yetkililerinin kişisel verileri, Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi kapsamında kişisel veri işleme faaliyetinin gerekli olması (örneğin şirket adına fatura düzenlenebilmesi için), bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlenmesi (örneğin Şirket’i ziyaret edecek iş ortağı yetkilisine konaklama rezervasyonu yapılması suretiyle konaklama hakkı tesisi) ve Şirket’in mal ve hizmet tedariki kapsamında destek almasında ve iş ortakları ile olağan operasyonel faaliyetlerin devam ettirmesinde meşru menfaati bulunması hukuki sebeplerine dayalı olarak elektronik ve fiziki ortamlarda işlenmektedir.

VI Kişisel Veri İşleme İlkeleri

Şirket, Kanun’a uygun bir şekilde kişisel verilerin toplandığı andan başlayarak, imha edildiği ana kadar kişisel veriler üzerinde gerçekleştirdiği tüm işlemlerde aşağıda belirtilen beş ana ilkeye uyum sağlayabilmek için çalışanlarını bilgilendirmekte ve gerekli tüm idari/teknik tedbirleri almaktadır:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Bu kapsamda Şirket olarak kişisel veri işlerken, mevzuata uygun şekilde ve iyi niyet kuralları çerçevesinde hareket edilmektedir. Bu kapsamda ilgili kişiler, ilgili kanallarda aydınlatma metinleri ile kişisel veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgilendirilerek, kişisel verilerin belirli açık ve meşru amaçlarla işlenmesi ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ilkelerine uyumluluk sağlanmaktadır. Kişisel veriler, işleme amacı ortadan kalktığında silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

VII Kişisel Veri İşleme Şartları

Kişisel veri işleme şartları Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer almaktadır. Şirket, özel nitelikli olmayan kişisel verileri işlerken Kanun’un 5. maddesinde, özel nitelikli kişisel verileri işlerken de Kanun’un 6. maddesinde yer alan veri işleme şartlarını göz önünde bulundurmaktadır.

1 Özel Nitelikli Olmayan Kişisel Verilerin İşleme Şartları

Özel nitelikli olmayan kişisel verilerin işlenebilmesi için gereken şartlar Kanun’un 5. maddesinde aşağıdaki şekilde belirtilmektedir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülme,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işleme faaliyetinin zorunlu olması,
 • Kişisel verinin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Veri işlemenin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 • Veri işlemenin Şirket’in meşru menfaatleri için zorunlu olması,
Belirtilen veri işleme şartlarına ilişkin örnekler ise aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
Veri İşleme Şartı Örnek
Kanunlarda açıkça öngörülme Çalışana ait özlük bilgilerinin İş Kanunu kapsamında tutulması.
Fiili imkânsızlık Bilinci kapalı bir hastanın kimlik bilgilerinin hastane sistemine işlenmesi.
Sözleşmenin kurulması veya ifası Satın alınan ürünün gönderilebilmesi için kişinin adres bilgilerinin kaydedilmesi.
Veri sorumlusunun hukuki yükümlüğü Mahkemeden istenilen bilgilerin paylaşılması.
Alenileştirme İletişime geçilebilmesi adına kişinin iletişim bilgilerini internet sitesinde yayınlaması.
Hakkın tesisi, korunması, kullanılması Misafir kullanıcılara internet erişimi sağlanabilmesi adına kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin sisteme girilmesi.
Meşru menfaat Güvenlik amacıyla ziyaretçilerin adı ve soyadı bilgilerinin kontrol edilerek bir deftere kaydedilmesi.
 • Yukarıda belirtilen veri işleme şartlarından en az birinin bulunmadığı durumlarda ilgili kişinin açık rızasının bulunması.

Bunlardan en az birinin olmadığı durumlarda kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgili kişilerden açık rızaları alınmaktadır.

2 Özel Nitelikli Olmayan Kişisel Verilerin İşleme Şartları

Özel nitelikli kişisel veriler Kanun’da ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri ile biyometrik ve genetik veriler olarak belirtilmektedir. Söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için gereken şartlar Kanun’un 6. maddesinde aşağıdaki şekilde belirtilmektedir:

 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli veriler için kanunda açıkça öngörülme,
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin bilgiler için ise, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarından biri ile bu verilerin sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi.
 • Yukarıda belirtilen veri işleme şartlarından en az birinin bulunmadığı durumlarda ilgili kişinin açık rızasının bulunması.
Belirtilen veri işleme şartlarına ilişkin örnekler ise aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
Veri İşleme Şartı Örnek
Kanunlarda açıkça öngörülme Çalışanın sendika bilgisinin özlük dosyasında ilgili mevzuat gereği tutulması.
Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarından biri ile bu verilerin sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi Periyodik sağlık raporlarının işyeri hekimi tarafından tutulması.

Belirtilen veri işleme şartlarından birinin olmadığı durumlarda kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgili kişilerden açık rızaları alınmaktadır.

VIII Kişisel Veri Paylaşımı

Şirket tarafından işlenen kişisel veriler Kanun’da belirtilen esaslar çerçevesinde üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Bu kapsamda kişisel veriler, aşağıda belirtilen taraflarla ve amaçlarla yurt içinde ve yurt dışında paylaşılmaktadır:

 • Raporlama süreçlerinin yürütülebilmesi, teklif ve sözleşme süreçlerinin takibi ile yönetimi, ürün ve hizmetlerin sipariş, üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, garanti süreçlerinin yürütülmesi, proje takibi süreçlerinin icrası, sözleşme süreçlerinin takibi, referans müşteri süreçlerinin yürütülmesi, denetim, hukuk ve yasal uyum süreçlerinin takibi ve icrası amaçlarıyla Mitsubishi Electric Grup Şirketleri ile,
 • Montaj, devreye alma, bakım, arıza gibi satış sonrası hizmet süreçlerinin yürütülmesi, yetkili servis iş faaliyetlerinin takibi ve denetimi, talep ve şikayetlerin takibi, ürün ve hizmetlerden yararlanılabilmesi için gerekli operasyonel süreçlerin yürütülebilmesi, müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla yetkili servislerle,
 • Ürün ve hizmetlerin satış süreçlerinin yürütülmesi, bayi iş faaliyetlerinin takibi ve denetimi, talep ve şikayetlerin takibi, ürün ve hizmetlerden yararlanılabilmesi için gerekli operasyonel süreçlerin yürütülebilmesi, müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla bayilerle,
 • Şirket’e mal ve hizmet alımı, tedarik süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla mal ve hizmet alınan danışmanlarla, tedarikçilerle ve iş ortaklarıyla,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kişilerle.

Söz konusu kişisel veri paylaşımları çerçevesinde kişisel veriler, bir hakkın tesisi, korunması, kullanılması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, meşru menfaat hukuki sebeplerinden bir veya birkaçına dayalı olarak belirtilen taraflarla paylaşılmaktadır.

IX Kişisel Verilerin Saklanması ve Veri Güvenliği İçin Alınan Tedbirler

Kişisel verileriniz Şirket tarafından aşağıda yer alan süreler doğrultusunda saklanabilmektedir:

 • Yürürlükte olan ve Şirket’in tabi olduğu tüm mevzuatlarda öngörülen süreler;
 • Kişisel verilerinizin işleme amaçları ortadan kalkana kadar;
 • Ürün ve hizmetlerimizi sunabilmemiz için gerekli olan süre boyunca.

Bu sürelerin hiçbirinin kişisel veri işleme faaliyetini devam ettirebilmek için mevcut olmadığı durumda, kişisel veriler Şirket tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Bununla birlikte Şirket, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin güvenli bir şekilde muhafazasını sağlamak adına gerekli teknik ve idari önlemleri almaktadır.

Aşağıda Şirket tarafından veri güvenliğine ilişkin alınan başlıca teknik ve idari önlemleri bulabilirsiniz:

 • Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
 • Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 • Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.
 • Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.
 • Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.
 • Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.
 • Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır.
 • Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
 • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
 • Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
 • Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
 • İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
 • Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.
 • Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
 • Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.
 • Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.
 • Mevcut risk ve tedbirler belirlenmiştir.
 • Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.
 • Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.
 • Sızma testi uygulanmaktadır.
 • Siber güvenlik önlemleri alınmış olup, uygulanması sürekli takip edilmektedir.
 • Şifreleme yapılmaktadır.
 • Taşınabilir bellek, CD, DVD ortamında aktarılan özel nitelikli kişisel veriler şifrelenerek aktarılmaktadır.
 • Kâğıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmakta ve ilgili evrak gizlilik dereceli belge formatında gönderilmektedir.

Burada belirtilenler dışında da kişisel verilerin niteliği ve ne derece gizlilik gerektirdiği hususları dikkate alınarak özel ek teknik ve idari tedbirler de Şirket tarafından alınmaktadır.

X Kişisel Verilere İlişkin Haklar

Şirket, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin veri sorumlusu sıfatına sahiptir. Bu sebeple, ilgili kişiler kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin Şirket’e aşağıda yer alan haklarına ilişkin başvurabilirler:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme – Kişisel verilerinizi işleyip işlemediğimiz hakkında bizden bilgi alabilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizi işliyor isek buna ilişkin bilgi talep etme – Kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında bilgi alma hakkına sahipsiniz.
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme – Kişisel verilerinizi elde edilme amacı doğrultusunda kullanıp kullanmadığımız hakkında bilgi alma hakkına sahipsiniz.
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizi -var ise- aktardığımız üçüncü kişileri bilme – Kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişiler var ise bunlar hakkında bizden bilgi alabilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin -var ise- kişisel verileri aktardığımız üçüncü kişilere bildirmemizi isteme – Eksik veya yanlış işlediğimizi düşündüğünüz kişisel verilerin düzeltilmesi için bize başvurabilirsiniz. Bu durumda, isteğiniz doğrultusunda verilerinizi güncelleriz. Kişisel verileri üçüncü kişilere aktardığımız durumlarda verilerin düzeltilmesi için üçüncü kişileri de bilgilendiririz.
 • Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmamıza rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin -var ise- kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirmemizi isteme – Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme hakkına sahipsiniz. Kişisel verilerinizi işlememizi gerektiren sebebin ortadan kalktığı durumlarda lütfen bizi bilgilendiriniz. Bu talebinizi yerine getiremeyeceğimiz durumlarda, nedenine ilişkin (örneğin kişisel verilerinizi saklamamızı gerektiren hukuki bir yükümlülüğümüzün olması gibi) sizi bilgilendiriyor olacağız.
 • İşlediğimiz kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığı durumlar var ise bunlara itiraz etme – Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiği durumlarda ortaya çıkan sonucun aleyhinize olduğunu düşünüyorsanız, bu konuda bize başvurma hakkına sahipsiniz. İtirazının olumlu değerlendirilmesi üzerine ilgili sonucun düzeltilmesini sağlayacağız.
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme – Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde, zararınızın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Haklarınızın kapsamı hakkında daha fazla bilgi almak ve haklarınızı kullanmak için her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Haklarınıza ilişkin talebinizi bize iletmeniz halinde, talebinizin niteliğini göz önünde bulundurarak en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde başvurunuzu sonuçlandırıyor olacağız.

Başvuruya yetkili olup olmadığınızı tespit etmek veya talebinizi daha hızlı yanıtlayabilmemiz için(PDF. open new window)Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formu’nu doldurarak bize ulaştırmanızı rica ederiz.

Haklarınızı kullanmanız için sizden ayrı bir ücret talep etmiyoruz. Bununla birlikte işleminiz ayrıca bir maliyet gerektirirse sizden KVKK’nın belirlediği tarifedeki ücreti talep edebiliriz. Böyle bir durumda ek maliyete ilişkin de bilgilendirme yapılacaktır.

XI Politikaya İlişkin Sorular

Bu Politika kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin tüm konularda ilgili kişileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bununla birlikte, bu Politika kapsamında kişisel veriler ile ilgili tüm soruların şeffaf ve anlaşılır bir şekilde yanıtlanması Şirket’in genel prensiplerindendir.

Bu nedenle Politika’ya ilişkin sorularınız olur ise bizimle aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden iletişime geçebilirsiniz:

Adres: Şerifali Mah. Kale Sok. No:41 34775 Ümraniye – İstanbul

Telefon: +90216 969 25 00

E-posta: (mail link)kvkk@tr.mee.com